مقطع ارشد:

 جدول برنامه دروس ارائه شده دانشجویان ارشد فناوری اطلاعات سلامت ورودی  99 در نیمسال دوم  1400-99

 جدول برنامه دروس ارائه شده دانشجویان ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی ورودی  99 در نیمسال دوم 1400-99

 جدول برنامه دروس ارائه شده دانشجویان ارشد خون شناسی ورودی  99 در نیمسال دوم 1400-99 

 
 

مقطع دکترا:

جدول برنامه دروس ارائه شده دانشجویان دکترای انفورماتیک پزشکی ورودی98در نیمسال دوم 1400-99

 جدول برنامه دروس ارائه شده دانشجویان دکترای مدیریت اطلاعات سلامت  ورودی99در نیمسال دوم 1400-99


جدول دروس کل دوره به تفکیک مقطع و رشته:

جدول دروس کل دوره رشته فناوری اطلاعات سلامت در مقطع ارشد

جدول دروس کل دوره رشته انفورماتیک پزشکی در مقطع ارشد

جدول دروس کل دوره رشته هماتولوژی در مقطع ارشد

جدول دروس کل دوره رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی در مقطع ارشد

جدول دروس کل دوره رشته رادیوبیولوژی مقطع ارشد

جدول دروس کل دوره رشته انفورماتیک پزشکی مقطع دکترا

جدول دروس کل دوره رشته مدیریت اطلاعات سلامت مقطع دکترا

جدول دروس کل دوره رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی مقطع دکترا

 

جدول دروس کل دوره رشته هماتولوژی مقطع دکترا