نام ونام خانوادگی:  دکترناهید عین الهی

آخرین مدرک تحصیلی: دکترا - Ph.D

رشته تحصیلی: بیوشیمی

مرتبه علمی: استاد

گروه آموزشی: علوم آزمایشگاهی

پست الکترونیک:   

 آدرس پستی : تهران ـ خیابان انقلاب – خیابان قدس - کوچه فردانش – پلاک 17

ساختمان شماره 1 دانشکده پیراپزشکی                   کد پستی4436114177

    تلفن: 88982909   داخلی 125                   فاکس: 88983037