لیست دروس ترم اول

ردیف

نام درس

نوع درس

پیش نیاز

شماره درس

تعداد واحد

نظری

عملی

1

روش تحقیق

اختصاصی اجباری

-

3570008

2

-

2

مبانی علم اطلاع‌رسانی

اختصاصی اجباری

-

3570025

2

-

3

آمار

جبرانی

-

3570021

2

-

4

اصطلاح‌شناسی پزشکی*

جبرانی

-

3570020

2

-

5

سازماندهی منابع پزشکی*

جبرانی

-

3570022

2

1

6

مراجع و بانک‌های تخصصی پزشکی

اختصاصی اجباری

-

3570014

1

1

جمع واحد: 13

11

2

 * پیش نیاز برای دانشجویان مقطع کارشناسی غیر کتابداری و کتابداری غیر پزشکی

 

جدول دروس ترم دوم

 

ردیف

نام درس

نوع درس

پیش نیاز

شماره درس

تعداد واحد

نظری

عملی

1

کلیات پزشکی 1

جبرانی

اصطلاح‌شناسی پزشکی

3570023

2

-

2

مدیریت کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی

اختصاصی اجباری

-

3570007

2

-

3

نمایه‌سازی و چکیده‌نویسی

اختصاصی اجباری

سازماندهی منابع پزشکی

3570013

1

1

4

مدیریت منابع اطلاعاتی

اختصاصی اجباری

-

3570026

2

-

5

سمینار تحقیق

اختصاصی اختیاری

روش تحقیق

3570009

1

1

6

مراکز اطلاع‌رسانی ملی و بین‌المللی

اختصاصی اجباری

-

3570016

2

-

7

مبانی برنامه‌نویسی

اختصاصی اجباری

 

3570027

1

1

جمع واحد:14

11

3

 

 

لیست دروس ترم سوم

ردیف

نام درس

نوع درس

پیش نیاز

شماره درس

تعداد واحد

نظری

عملی

1

ذخیره و بازیابی اطلاعات

اختصاصی اجباری

نمایه‌سازی و چکیده‌نویسی

3570017

5/1

5/0

2

سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات

اختصاصی اجباری

مبانی برنامه‌نویسی

3580028

5/1

5/0

3

کتابخانه دیجیتال

اختصاصی اختیاری

-

3570012

2

-

4

کلیات پزشکی 2

جبرانی

کلیات پزشکی 1

3570024

2

-

5

کارورزی

اختصاصی اجباری

-

3570010

-

2

جمع واحد: 10

7

3

 

 

لیست دروس ترم 4

ردیف

نام درس

نوع درس

پیش نیاز

شماره درس

تعداد واحد

1

پایان نامه

اجباری

گذراندن تمامی دروس

3570011

6

جمع واحد: 6

6

                                           

دروس جبراني 11 واحد

 دروس اختصاصي اختیاري4 واحد 

دروس اختصاصي اجباري 22 واحد

پایان نامه 6 واحد

کل واحد: 32 واحد