لیست دروس ترم اول

ردیف

نام درس

نوع درس

پیش نیاز

شماره درس

تعداد واحد

نظری

عملی

1

کاربرد فناوری اطلاعات در نظام اطلاع‌رسانی پزشکی

جبرانی

-

6850001

2

-

2

اقتصاد بهداشت و درمان*

جبرانی

-

6850002

2

-

3

کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی تطبیقی

اختصاصی اجباری

-

6850010

2

-

4

مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی

اختصاصی اختیاری

-

685021

5/1

5/0

5

ذخیره و بازیابی اطلاعات**

جبرانی

-

6850005

2

1

جمع واحد: 11

5/9

5/0

* کلیه دانشجویانی که قبلاً این واحد درسی را نگذارنده‌اند ملزم به دریافت و گذراندن این درس هستند.

** برای دانشجویان غیر کتابداری و اطلاع‌رسانی گذراندن این واحد الزامی است.

 

لیست دروس ترم دوم

ردیف

نام درس

نوع درس

پیش نیاز

شماره درس

تعداد واحد

نظری

عملی

1

آمار در کتابداری و اطلاع‌رسانی

اختصاصی اجباری

-

6850020

2

-

2

سمینار تحقیق در کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی

اختصاصی اجباری

-

6850011

2

-

3

مدیریت اطلاعات بهداشتی

اختصاصی اجباری

-

6850012

2

-

4

نمایه‌سازی و چکیده‌نویسی*

جبرانی

-

685003

1

1

5

رفتارهای اطلاع‌یابی و نیازهای اطلاعاتی

اختصاصی اختیاری

-

6850006

2

-

جمع واحد: 10

9

1

* برای دانشجویان غیرکتابداری و اطلاع‌رسانی گذراندن این واحد الزامی است.

لیست دروس ترم سوم

ردیف

نام درس

نوع درس

پیش نیاز

شماره درس

تعداد واحد

نظری

عملی

1

نظام‌های بازیابی اطلاعات

اختصاصی اجباری

کاربرد فناوری اطلاعات

ذخیره و بازیابی اطلاعات

6850008

2

-

2

مدیریت پایگاه‌های داده

اختصاصی اجباری

-

6850009

2

-

3

علوم ارتباطات

اختصاصی اجباری

-

6850013

2

-

4

اقتصاد اطلاعات

اختصاصی اجباری

اقتصاد بهداشت و درمان

6850014

2

-

جمع واحد: 8

8

-

 

لیست دروس ترم چهارم

ردیف

نام درس

نوع درس

پیش نیاز

شماره درس

تعداد واحد

نظری

عملی

1

برنامه‌ریزی و ارزیابی کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی

اختصاصی اجباری

-

6850007

2

-

2

متون پزشکی

اختصاصی اجباری

-

6850015

2

-

3

کارآموزی

اختصاصی اجباری

-

6850016

-

3

جمع واحد: 7

4

3

 

 

لیست دروس ترم پنجم

ردیف

نام درس

نوع درس

پیش نیاز

شماره درس

تعداد واحد

نظری

عملی

1

پایان‌نامه

اختصاصی اجباری

کلیه دروس

6850017

20

-

جمع واحد: 20

20

-

دروس اجباری: 9 واحد

دروس اختصاصی اختیاری: 4 واحد

دروس اختصاصی اجباری: 23 واحد

پایان‌نامه: 20 واحد

 کل واحد: 47 واحد