دانشجویان دکتری

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

تاریخ ورود

1

محسن نوری

مهر 95

2

راحله محرابی

مهر 96

3

لیلا میرزاپور

مهر 96

4

سمیه پروین

مهر 96

 

   

 

 

 

دانشجویان کارشناسی ارشد

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

تاریخ ورود

1

زیبا دانائی

مهر 99

2

صالحه گوهری وثوق

مهر 99

3

محمد احمدیان

مهر 1400

4

حسین وش

مهر 1400

5

محمدجواد دهنوی

مهر 1401

 6

 حجت خاتمی فر

 مهر 1401

 7

 کبری مشایخ

 مهر 1401